Партньорства

 

  Избор на език

 

Европейски стандарти за българските потребители

Кратко представяне на проекта:

С реализацията си проектът цели да развитие на потребителската защита според стандартите и изискванията на Европейските норми и добри практики. Предвидените  дейности покриват  областите Сливен и Ямбол от Югоизточен планов район. В градовете Сливен, Ямбол, Нова Загора и Елхово ще бъде проведен семинар, на който ще се разискват теми свързани с прилагането на Европейските норми и стандарти и защитата на потребителските права и интереси в традиционни Български производства, характерни за съответната област. За увеличаване на ефикасността в реализацията на дейностите ще бъдат въвлечени голям брой социални партньори от различните териториални и тематични области, като ще се обърне специално внимание на представителите на регионалните органи и институции от инфраструктурата на потребителската защита, с които ще се проведе специален еднодневен семинар. В градовете Сливен и Ямбол ще бъдат установени консултантски-информационни центрове (приемни) за потребители, която да може да съдейства при нарушаване на потребителските права и интереси и да решава конкретни потребителски казуси. За увеличаване на ефекта и мултиплициране на резултатите от проекта ще бъде изграден интернет сайт,в който ще се съдържа и обновява разнообразна информация за Програмата, проекта, проведените и предстоящи дейности, издадените материали, полезна потребителска информация.

 

Общи цели - Да способства за ефективното прилагане на европейските норми, стандарти и изисквания за защита на потребителските права и интереси за характерни производства на територията на община Сливен, общини Ямбол и Тунджа, община Нова Загора и община Елхово, включени в Югоизточен планов Район

Специфични цели

  • Да допринесе за подобряване на информираността на потребителите и защитата на потребителските права и интереси при потреблението на избрани характерни стоки и продукти.
  • Да подпомогне производителите на характерни стоки и продукти от регионите Сливен, Ямбол, Нова Загора и Елхово в изпълнението на Европейките норми, стандарти и изисквания за защита на потребителските права и интереси.
  • Да увеличи капацитета на неправителствените организации, местните и регионални органи и институции за ефективно    прилагане на изискванията на Европейското законодателство и добри практики.

Дейности:

1. Подготовка и организиране на управителски екип по проекта. 

2. Създаване и откриване на консултантско – информативен център в Сливен и Ямбол.

3. Провеждане на семинар за местните власти, институции и организации, които са в сферата на потребителската защита.

4. Изграждане и функциониране на интернет сайт.

5. Провеждане на семинар - облекла и конфекция – Нова Загора.

6. Провеждане на семинар–текстил и текстилни продукти– Сливен.

7. Провеждане на семинар – хранителни продукти и напитки – Ямбол.

8. Провеждане на семинар – селско стопанство - Елхово.

9. Изработване и отпечатване на брошури за потребители и за стандартите, нормите и изискванията за защита на потребителските права и интереси на целевите производства.

10. Визуализация и презентация на материалите.

   11. Вътрешен мониторинг и оценка на постигнатите специфични цели.

 

Всички права запазени© 2008 Kotel-bg.info

 

 Начало | Сдружението | Текущи проекти | Изпълнени проекти | Контакти | Карта на сайта

Designed and Hosted by